Blog

Všeobecní Obchodní Podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti

Sedlecký kaolin a. s.

se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 25

identifikační číslo: 635 09 911

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 501

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese kittycare.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sedlecký kaolin a. s., se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 25, identifikační číslo: 635 09 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 501 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese cistaprace.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v takové individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, jakož i spravovat předchozí objednávky, fakturační a doručovací adresy, a aktualizovat své osobní údaje zpřístupněné prodávajícímu. V případě, že to webové rozhraní obchodu aktuálně umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou kupujícího coby uživatelským jménem, a dále heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

0 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Božičany č.p. 167;

0 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

0 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-5980190227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě odpovídající proforma faktury, která bude kupujícímu za tímto účelem zaslána na jím poskytnutou elektronickou adresu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě úhrady formou bezhotovostní platby bude zboží kupujícímu odesláno pouze po uhrazení celé kupní ceny ve lhůtě splatnosti. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. V případě platby proforma fakturou je prodávající povinen vystavit daňový doklad – fakturu po obdržení platby za zboží objednané kupujícím. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen v případě hotovostních plateb vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. V případě, že kupující realizuje nákup u prodávajícího coby fyzická osoba – spotřebitel (tj. nákup je prováděn mimo rámec podnikatelské činnosti a/nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání kupujícího ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku), platí pro možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím následující speciální pravidla:

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 písm. a) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulářposkytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@sedlecky-kaolin.cz.

c) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 písm. b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 písm. b) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

e) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.2. Obecně pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek platí tato společná pravidla:

a) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

b) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a případně též § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit případné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vady zjevné musí být současně prodávajícímu oznámeny nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, vady skryté pak nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

7.5. V případě, že kupující není podnikatelem a/nebo při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě netýká (také) jeho podnikatelské činnosti, platí pro reklamaci vad následující zvláštní pravidla:

7.5.1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, tj.: Sedlecký kaolin, a.s., Božičany č.p. 167, PSČ 362 25. Pro komunikaci týkající se práv z vadného plnění je možné též využít e-mailovou adresu prodávajícího obchod@sedlecky-kaolin.cz.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností kupujících fyzických osob – spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@sedlecky-kaolin.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (tedy v případech, kdy kupujícím je fyzická osoba – spotřebitel) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (POUZE V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍCH – FYZICKÝCH OSOB)

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. května 2018 Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

9.2. Kupující souhlasí seBude docházet ke zpracováním těchto svých osobních údajů kupujícího (v tom rozsahu, v jakém je kupující sdělí prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní): jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím jakožto správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a dále z důvodu prováděného zasílání informací o novinkách, resp. zasílání obchodních sdělení všemi způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. (dále jen „newslettery“). V případě, že si uživatel založí v rámci webového rozhraní registrací uživatelský účet, udílí touto registrací souhlas s užíváním osobních údajů rovněž pro účely uvedené v odst. 2.1.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jimiž bude zejména správce webové stránky a poskytovatelé zpracovatelských počítačových programů, služeb a aplikací. Kromě takových zpracovatelů a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

9.6. Osobní údaje sdělené kupujícím prodávajícímu za účelem realizace práv a povinností prodávajícího a kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, budou za účelem realizace práv a povinností prodávajícího a kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění takových práv a povinností. Osobní údaje sdělené kupujícím prodávajícímu budou za účelem zasílání newsletterů zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu prodávajícího, tedy po dobu neurčitou, resp. do podání námitek proti přímému marketingu ze strany kupujícího, na základě kterých bude zpracování za tímto účelem ukončeno. Osobní údaje sdělené kupujícím prodávajícímu v souvislosti s uživatelským účtem, budou za tímto účelem zpracovávány pouze po dobu existence daného uživatelského účtu, přičemž kupující je kdykoliv oprávněn žádat u prodávajícího zrušení svého uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je uzavřená kupní smlouva a v případě zasílání newsletterů oprávněný zájem správce.

9.7.9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.9.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.9.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.9.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.9.11. Vyjma výše uvedeného bere kupující na vědomí, že má dle příslušných právních předpisů rovněž právo na doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, nebude kupující předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo.

9.11.9.12. V případě pochybností o dodržování povinností prodávajícího (jakožto správce) se kupující může obrátit na tuto kontaktní osobu prodávajícího: jméno: Milan Petele, e-mail: petele@sedlecky-kaolin.cz tel. +420 353 366 222. Na uvedených kontaktech může kupující podat k prodávajícímu (jakožto správci) námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může kupující podat stížnost.


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Božičany č.p. 167, PSČ 362 25, adresa elektronické pošty: obchod@sedlecky-kaolin.cz, telefon: +420 353 366 222.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon .V Božičanech dne 29.3.2018.